Provozní řád pěstitelské pálenice:

Lihovar Poněšice s.r.o., Poněšice 1, Hluboká nad Vlt., 373 41, IČO: 260 511 76, DIČ: CZ260 511 76

1. Obecné:

Lihovar Poněšice s.r.o. provozuje mj. i pěstitelskou pálenici. Provoz pálenice se řídí vybranými ustanoveními zákona č.61/1997 Sb., o lihu.

Výrobní období pěstitelské pálenice trvá od 1. 7. běžného roku do 30. 6. roku bezprostředně následujícího po běžném roce.

Pěstitelem se rozumí fyzická osoba starší 18-ti let, která na vlastním pozemku nebo na pozemku, který je oprávněna užívat z jiného právního důvodu, vypěstovala ovoce nebo fyzická osoba, která ovoce obdržela ve formě naturálního plnění, přičemž tyto pozemky se nacházejí na území České republiky, § 2 odst. 1 pís. o z.č.61/1997 Sb. 


Pěstitel a osoby žijící s ním ve společné domácnosti je oprávněn dát si vypálit v jednom výrobním období z vlastní dodané suroviny nejvýše 30 litrů etanolu (tj. 60 litrů 50% alkoholu) - a to ve všech pálenicích dohromady. 

Pěstitel je povinen vyplnit "evidenční list". Provozovatel pálenice je ze zákona oprávněn uvedené údaje ověřit v občanském průkaze pěstitele. Tyto údaje jsou následně předkládány Celnímu úřadu. Pěstitel dále vlastnoručně podepíše "objednávku/prohlášení", na kterém je uvedeno druh a množství dovezeného ovoce resp. kvasu.

Cena za službu vypálení pěstitelské pálenky obsahuje: poplatek za vypálení pálenky, vč. likvidace výpalků, spotřební daň a DPH. Cena je vždy aktuálně stanovena na konkrétní výrobní období.

Dle § 4, odst. 5 zákona č. 61/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, nesmí pěstitel ani osoby tvořící s ním společnou domácnost pěstitelskou pálenku prodávat. 

2. Příjem suroviny:

Surovinami přípustnými pro pěstitelské pálení jsou ovoce, jakož i šťávy a odpad z jeho zpracování a to v čerstvém i ve zkvašeném stavu, pokud neobsahují cizí cukernaté nebo jiné zkvasitelné příměsi.

Příjem ovoce: ovoce musí splňovat tyto podmínky:

 • vysoká zralost
 • čistota (bez příměsi travin, větviček, lístků, atd.)
 • bez známek hniloby a plísně

Příjem kvasu: kvas musí splňovat tyto vlastnosti:

 • prokvašenost (minimum zbytkového cukru)
 • charakteristická vůně a vzhled
 • bez plísně
 • kvas musí být dopraven ve vhodných nádobách - nejlépe plastových. Zcela nepřijatelné jsou nádoby z korodující oceli a keramické. 

Na výslovné přání pěstitele lze přijmout kvasy i od jednotlivých pěstitelů samostatně. Za tuto službu se účtuje sazba 600,- Kč / hod.

Z důvodu podlimitního množství slučuje provozovatel jednotlivé kvasy dle druhu a kvality. 

Kvasné nádoby si pěstitel odveze při převzetí destilátu nebo po dohodě i dříve. Pokud tak neučiní, provozovatel neručí za pozdější ztrátu nebo záměnu kvasných nádob.

3. Destilace pěstitelské pálenky:

Z provozních důvodů není možné, aby byl pěstitel přítomen v pálenici v době destilace jeho kvasu (proces trvá 3 hod) .Pálenice se zaručuje, že pokud pěstitel dodá 150 litrů kvasu a více, je výsledný destilát pouze z jeho kvasu. Kvasy se v takovém množství neslučují s kvasy ostatních pěstitelů.

4. Výdej pěstitelské pálenky:

Výdej destilátů se provádí na základě výzvy ze strany lihovaru. O termínu vypálení se pěstitel může informovat také sám na telefonu: 776 599 654 nebo 777 715 987 nebo e-mailem: obchod@lihovarponesice.cz. Podmínkou pro stanovení termínu výdeje pálenky je sdělení čísla "evidenčního listu" nebo "objednávky/prohlášení". Zakázky se vyřizují průběžně do uzavření kampaně.  

Pěstitel si na vyrobenou pálenku dodá vlastní obaly (nejlépe sklo). Na základě předchozí domluvy je možné nechat si za poplatek vypálenou pálenku nalahvovat do lahví pálenice.

Pěstitel při odběru pálenky uhradí poplatek za službu. Provozovatel pěstiteli vystaví doklad o zaplacení. Převzetí pěstitelské pálenky pěstitel stvrdí svým podpisem na "evidenčním listu".

Případné reklamace je nutné vyřídit neprodleně při převzetí pálenky. Na pozdější reklamace ceny, množství a kvality nebude brán zřetel. 

Pokud pěstitel neodebere vypálenou pálenku ve výrobním období daného roku, bude tato znehodnocena za účasti pracovníka Celního úřadu a provozovatele pěstitelské pálenice.


Důležitá upozornění daná zákonem:

Vybraná ustanovení zákona č.61/1997 Sb., o lihu:

Pěstitel je oprávněn si dát vyrobit v jednom výrobním období z vlastní dodané suroviny nejvýše 30 litrů ethanolu zdaněného sazbou spotřební daně stanovené pro ovocné destiláty z pěstitelského pálení podle zákona č.353/2003 Sb., o SPD a to i v případě, že se na vypěstování ovoce podílely osoby, které tvoří s pěstitelem domácnost. (tj. 60 litrů 50% destilátu v období jedné sezóny tj. od 1.7. do 30.6. následujícího roku bez ohledu na to, kde pěstitel pálil).

Dle zákona je pěstitelské pálení umožněno pouze osobám starším 18-ti let, kteří jsou vlastníky či nájemci pozemku (rozuměj zahrady), či získali ovoce jako naturální plnění od zaměstnavatele (toto je nutno doložit).

Až k nám povezete ovoce na pálení, nezapomeňte na občanský průkaz. Bez tohoto dokladu s Vámi nemůžeme uzavřít smlouvu a poskytnout službu pěstitelského pálení.

Zákazník musí vyplnit prohlášení pěstitele, v němž se uvádí veškerá osobní data pěstitele (adresa, rodné číslo, kontaktní telefon) a množství dovezeného ovoce. Tato ohláška se společně s účtem o vydání destilátu archivuje po dobu 10 let, jak stanovuje zákon o lihu a vyhláška o výrobě lihu.

- Zdanění destilátu vyrobeného v režimu pěstitelského pálení je státem zvýhodněné. Vztahuje se na něj snížená sazba spotřební daně (162,-Kč za 1 litr absolutního alkoholu (100%). Výše spotřební daně je započtena v ceně za pěstitelské pálení.

Produkty této služby jsou určeny pouze pro vlastní potřebu a výsledný destilát se nesmí dále prodávat.

Reklamační řád

Platí od: 5.2.2016, veřejně přístupný na www.lihovarponesice.cz

Provozovatel: Lihovar Poněšice s.r.o., Poněšice 1, 373 41 Hluboká nad Vltavou (dále jen provozovatel, lihovar, palírna nebo zhotovitel)

 • adresa provozovny: Poněšice 1, Hluboká nad Vltavou 373 41
 • tel. 776 599 654 - příjem suroviny, výdej lihu
 • tel. 777 715 729 - lihovar - objednávky
 • e-mail: obchod@lihovarponesice.cz

Reklamační protokol je formulář provozovatele vyplněný a potvrzený provozovatelem i zákazníkem, popisující předmět reklamace, požadavky zákazníka a stanovisko provozovatele v souladu se zákonem na ochranu spotřebitele. 

Reklamace produktů lihovaru

Vztah mezi zákazníkem a provozovatelem Lihovaru upravuje především zákon č. 61/1997 Sb. o lihu a zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

Vzhledem k charakteru zboží a určení jeho použití, garantuje prodávající kvalitu zboží u tohoto druhu obvyklou. Veškeré reklamace musí být uplatněny bezodkladně, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu obchod@lihovarponesice.cz

Prodávající odpovídá za skryté vady, které se vyskytnou po převzetí zboží, ledaže by tyto vady byly způsobeny nedodržením skladovacích podmínek. Takové zboží, u kterého se vyskytly vady v důsledku nesprávného skladování, se pokládá za poškozené. V případě skryté vady má kupující právo na nové bezvadné zboží.

Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré doklady, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží. Prodávající sepíše při převzetí reklamovaného zboží reklamační protokol.

V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, má zákazník možnost se v případě reklamace domáhat, aby vadné zboží bylo vyměněno za zboží nové anebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny v případě, že se bude jednat o vadu neopravitelnou nebo opakovanou.

Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování reklamace. Pro vyřízení reklamace se stanoví lhůta 30 dnů od vrácení a přijetí zboží prodejcem. V odůvodněných případech je možné tuto lhůtu prodloužit po předchozí dohodě se zákazníkem.

Podmínkou pro kladné vyřízení reklamace zboží je skutečnost, že reklamované zboží nebude vykazovat vady či jiné poškození, které by bylo způsobeno neodborným zacházením zákazníkem.

Reklamace služby pěstitelského pálení

Vztah mezi zákazníkem a palírnou upravuje především zákon č. 61/1997 Sb. o lihu a zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Reklamaci služby pěstitelského pálení musí provést zákazník osobně v palírně. Bez zpětného předložení prodejky nemůže být zahájeno reklamační řízení. Na vyzvání zákazníka je palírna povinna, sepsat reklamační protokol. Rozhodčím orgánem při sporu palírny se zákazníkem (neuznaní reklamace) je příslušný soud.

Líh získaný ze suroviny se převážně ředí a vydává zákazníkovi o koncentraci (lihovitosti) 50% obj. etanolu při 20 °C. K ředění se používá osmózně filtrovaná voda připravená palírnou. Na vyžádání zákazníka se ředění nemusí provádět. Líh se vydává do nádob přinesených zákazníkem. Palírna doporučuje provádět přepravu lihu v pečlivě zabalených skleněných nádobách nebo v nerozbitných (umělohmotných), potravinářsky nezávadných nádobách. Za čistotu a těsnost přepravních nádob odpovídá zákazník.

Lihovitost a objem lihu se mění s teplotou lihu, k určení přesné lihovitosti (koncentrace etanolu) slouží alkoholometrické tabulky, popř. úřední alkoholometrické tabulky na palírně.

K ověření lihovitosti (koncentrace v obj. % v závislosti na teplotě) lihu na palírně slouží kalibrovaný (úředně ověřený) laboratorní lihoměr s teploměrem. K ověření objemu (množství v litrech) lihu na palírně slouží laboratorní odměrné nádoby, kterými je před zákazníkem líh odměřen a vydán do nádob přinesených zákazníkem.

Za zaplacený líh znehodnocený zákazníkem na palírně (např. rozbitím či přelitím nádoby), popř. u zákazníka (nesprávným uskladněním, zřeďováním apod.) nenese palírna odpovědnost a ani není pro tento případ pojištěna.

Pokud dojde pěstitelským pálením v pěstitelském období k výrobě přesahující 60 litrů 50% lihu (etanolu), je povinností zákazníka odebrat toto množství etanolu do 3 měsíců ode dne jeho výroby.

Pokud dojde pěstitelským pálením v pěstitelském období k výrobě přesahující 60 litrů 50% lihu (etanolu), je povinností zákazníka uhradit palírně za toto množství částku ve výši spotřební daně vypočítané dle zákona o SD (tj. plnou spotřební daň). 

Reklamace kvality lihu (jeho chuti, vůně a barvy) je možná na palírně až po zaplacení a převzetí lihu. Palírna sepíše, na vyžádání zákazníka, reklamační protokol na kvalitu lihu a vyjádří se k reklamaci na adresu zákazníka ihned, tj. v den převzetí reklamace od zákazníka. Kvalitativní znaky vydávaného lihu stanový příslušné vyhlášky zákona o lihu a o potravinách ve svých přílohách. Reklamace kvality lihu, který si zákazník již odvezl domů, není možná. V případě zakalení lihu jeho ředěním na zákazníkem požadovanou lihovitost (% obj.), nenese palírna za toto zakalení odpovědnost a zákazník se předem zřekl vymáhání jakékoliv náhrady za takto zakalený líh. Kvalita destilátu (jeho chuť a vůně a nateklé množství) je přímo úměrná kvalitě dodaného kvasu. Surovinu přijatou na palírnu jako nekvalitní kvas nelze reklamovat na její vůni, chuť a čirost.

Nárok pěstitele v litrech lihu není předem znám (viz. § 595 obč. zákoníku - nejisté budoucí užitky). Reklamaci zákazníka na množství vyřídí zaměstnanec palírny opětovným přeměřením objemu pomocí laboratorních odměrných nádob a přeměřením lihovitosti pomocí kalibrovaného laboratorního lihoměru s teploměrem. Na pozdější reklamace množství lihu odvezeného z palírny nebude brán zřetel. Reklamaci množství lihu přezkoumá palírna ihned, jakmile je to možné, aniž tím však omezuje ostatní zákazníky při výdeji lihu. Reklamační protokol se v tomto případě nesepisuje.


Lihovar

V rodinném lihovaru Poněšice se vyrábí výhradně čisté ovocné destiláty a likéry.

Pěstitelská pálenice

Nejlepším uskladněním ovoce je jeho destilace. V takovém stavu Vám vydrží řadu let!

Exkurze

Rádi Vás provedeme naším lihovarem a celý proces výroby vysvětlíme i s ochutnávkou.

Služby pro firmy

V Lihovaru Poněšice naleznete originální dárek pro své obchodní partnery. 

Děkujeme za Vaši důvěru!

Lihovar Poněšice s.r.o.
Poněšice 1
Hluboká nad Vltavou
373 41

IČO: 26051176
DIČ: CZ26051176

obchod@lihovarponesice.cz 

+420 776 599 654
+420 777 715 729

LINKS

 • E-shop
 • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


Vytvořil: TelPro